1. Deelname

Staat alleen open voor leden aangesloten bij een biljartclub/-vereniging in de gemeente De Ronde Venen en omstreken. Zij dienen voor hun eigen club uit te komen. De reglementen en spelregels zijn hoofdzakelijk afgeleid van de KNBB, echter aangepast ten behoeve van biljartbeoefening in De Ronde Venen.

 1. Inschrijven Teams

Het bestuur bepaalt tot welke datum teams voor de competitie kunnen worden ingeschreven. Indien het speellokaal slechts beschikt over één biljarttafel, wordt deelname beperkt tot maximaal vier teams. Het bestuur is gerechtigd, op grond van goede redenen, deelname van een bepaald team niet te accepteren.

 1. Biljarttafel

Het is alleen toegestaan te spelen op biljarts met de speelmaat: 115 x 230 cm. In 1996 heeft de ledenvergadering bij aanvraag tot dispensatie de speelmaat: 105 x 210 cm toegestaan. PK’s op 210-ers zijn niet toegestaan.

 1. Teamgeld

De kosten van deelname per team van 6 spelers is:  € 90,00. Voor elke speler meer in een team tot een maximum van 8 spelers € 15,00 extra. Prijswijziging voorbehouden.

 1. Vaste spelers

Competitiespelers mogen alleen in het team uitkomen waarvoor zij zijn opgegeven.  Bij clubs met meerdere teams mogen spelers tussentijds niet van team wisselen. Gedurende de loop van de competitie is het, uitsluitend meteen na de eerste competitiehelft en vóór begin van de tweede helft (nader door het bestuur aan te geven data), mogelijk één keer van team of club te wisselen.

 1. Niet doorgaan wedstrijd
 1. Indien een team, door weersomstandigheden of andere –van buiten komende- overmacht, niet volledig kan verschijnen, kan de wedstrijd, in overleg met de tegenstander en de competitieleider, worden verplaatst naar een andere datum; niet later dan zeven dagen na de eerst vastgestelde datum, of indien een eerdere datum echt niet mogelijk is op de eerst komende inhaaldatum mits nog beschikbaar voor beide teams. Deze datumwijziging moet tenminste 24 uur voor de wedstrijd bij de desbetreffende teamleider en competitieleider bekend zijn. Indien een team voor de tweede keer een wedstrijd moet uitstellen omdat ze niet met tenminste 3 spelers kunnen aantreden moet er 1 trede hoger worden gespeeld. Bij een volgende keer volgt een straf ingevolge art. 21. Bij niet verschijnen van een team (zonder daarover, uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd, met de competitieleider overlegd te hebben), kan dit team, alsmede alle daarin opgegeven spelers, uit de competitie worden verwijderd. Bij een dergelijke uitsluiting worden de uitslagen van alle reeds gespeelde wedstrijden van het betreffende team op 0-0 gezet. De gespeelde partijen blijven wel voor het individuele moyenne meetellen. Daarnaast wordt de bestrafte vereniging een administratieve heffing opgelegd van ten hoogste:  €50,00. Tegen een voornemen van het bestuur tot bestraffing kan een vereniging, tot uiterlijk 48 uur na ontvangst van de eerste kennisgeving, schriftelijk (of per e-mail) en met redenen omkleed, bij het secretariaat van de Biljartfederatie bezwaar maken tegen de voorgenomen straf.
 2. Bij wedstrijden die niet zijn doorgegaan of niet helemaal uitgespeeld, die uitgesteld zijn of moeten worden overgespeeld, stelt de competitieleider –binnen drie dagen- een duidelijke termijn, niet langer dan twee weken, waarbinnen en in welke samenstelling die wedstrijd kan en moet worden (over)gespeeld. Partijen zijn verplicht de hieruit volgende opdracht zonder dralen uit te voeren. Bij het niet nakomen ervan is het bestuur bevoegd een of beide partijen ingevolge art.21 te bestraffen.
 1. Doubleren

Wanneer door onvoorziene omstandigheden een team  bestaande uit 4 spelers met het minimum van 3 spelers verschijnt, speelt de laagste speler een dubbelpartij. Het gehele team speelt 1 trede hoger evenals de dubbelpartij door de laagste speler. Het aantal maal doubleren is ongelimiteerd.

 1. Aanvang wedstrijden

Bij aanvang van de wedstrijden, welke normaal om 20.00 uur beginnen dienen van beide partijen tenminste 3 spelers aanwezig te zijn. Tevens moeten dan de spelersnamen bekend zijn in verband met de te hanteren speelvolgorde. Indien men het noodzakelijk acht om op een ander tijdstip te beginnen, dient overleg plaats te vinden met de teamleider van de tegenstander.

 1. Speelvolgorde

De hoogst spelende biljarters op basis van het aanvangs moyenne komen tegen elkaar uit. LET WEL OP, omdat na elke herziening rekening gehouden moet worden met het herziene moyenne, kan de speelvolgorde plotseling gewijzigd zijn. De teamleider krijgt hiervan een opgave via via een email uit Biljartpoint. Controleer voor iedere wedstrijd Biljartpoint voor de juiste volgorde.

 1. Thuisclub

De thuisspelende club draagt zorg voor een arbiter en schrijver voor iedere te spelen partij. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot het, met 20-48, verloren verklaren van de betreffende wedstrijd en/of een van de, in artikel 21, bepaalde strafmaatregelen.

 1. Teamleider
 1. Elk team heeft een teamleider, die vóór aanvang van de wedstrijden, als zodanig bekend moet zijn bij de tegenstander. De oorspronkelijk opgegeven teamleiders zijn te vinden in de teamopgaven; achter hun naam staat de aanduiding “TL” met telefoonnummer. Als een teamleider een ander telefoon-nummer krijgt, gelieve dit aan de wedstrijdleider door te geven. De teamleider dient er op toe te zien dat de uitkomende speler(of speelster) een serieuze partij speelt.
 2. De teamleider is, binnen zijn mogelijkheden, ook primair verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn team en, bij een thuiswedstrijd, voor de kwaliteit van de wedstrijdattributen (biljarttafel, biljartballen, verlichting) en de omstandigheden waarin wordt gespeeld.
 1. Moyenne

Voor iedere speler wordt een Libre moyenne bijgehouden waarmee hij zowel tijdens de teamwedstrijden als de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) speelt. Dit moyenne wordt twee maal per jaar herzien; halverwege de competitie waarbij het moyenne alleen verhoogd kan worden en niet verlaagd, en aan het eind van het seizoen waarbij zowel verhoging als verlaging van het moyenne mogelijk is.
Voor de herziening aan het eind van het seizoen tellen alle gespeelde partijen over het gehele seizoen mee, behalve promotie/degradatie wedstrijden en de bekerfinale indien van toepassing; dus ook die van de eerste competitiehelft en van de gespeelde PK’s. Alleen de partijen gespeeld tijdens barrage-wedstrijden en de bekerfinale tellen niet mee voor het bepalen van het moyenne. Er geldt een minimum van 4 gespeelde partijen om herzien te worden; behalve als er aan het eind van het seizoen exact 3 partijen zijn gespeeld, in welk geval het nieuwe moyenne wordt bepaald door het gemiddelde van het oude moyenne en het gespeelde moyenne. Bij een normale herziening wordt het nieuwe moyenne gelijk aan het gespeelde moyenne (totaal aantal caramboles gedeeld door totaal aantal beurten).

Ook “bondsspelers” zullen spelen op basis van het door hen behaalde moyenne in de Ronde Venen competitie en PK’s.

 1. Te maken

“Caramboles” volgens Biljartpoint.

 1. Minimum moyenne

Moyenne 0.01 – 0.29 wat neerkomt op aantal te maken caramboles 15.

 1. Nieuwe spelers 

Een nieuwe speler is een speler waarvan geen officieel vastgesteld en geregistreerd moyenne bekend is, of een speler die het afgelopen seizoen minder dan 3 partijen heeft gespeeld.

Nieuwe spelers worden na de eerste 4 gespeelde partijen individueel herzien; dit kan zowel omhoog als omlaag zijn. Deze extra individuele herziening komt bovenop de normale herzieningen. Na deze herziening is de speler niet langer een nieuwe speler. Elke nieuwe speler die opgesteld mag worden in de laatste vier wedstrijden van het seizoen, en eventuele promotie/degradatie wedstrijden en bekerfinale,  moet voor de aanvang van deze wedstrijden de nodige vier partijen om herzien te kunnen worden hebben gespeeld. Dit geldt voor alle te spelen competities in dat seizoen.

Voor nieuwe spelers geldt de 20% regel. Dit houdt in dat indien een speler een meer dan 20% hoger gespeeld moyenne heeft dan de bovengrens van zijn moyenne interval waarbinnen hij is opgegeven, er correctie plaats vindt van de gewonnen competitiewedstrijden die gespeeld zijn met een meer dan 20% te hoog moyenne.
De correctie houdt in dat de speler alleen de percentage-punten krijgt die zijn gebaseerd op de gemaakte punten ten opzichte van de te maken caramboles behorende bij zijn gespeelde moyenne, en de percentage-punten die de speler kwijtraakt naar de tegenstander gaan, afgetopt op een maximaal totaal aantal punten van 12. Deze correctie geldt niet voor gespeelde partijen tijdens PK’s.

Voorbeeld:

Speler met start-moyenne 0,550 (interval maximum is 0,599 met te maken 25) speelt over de eerste 4 gespeelde partijen een moyenne van 0,782, dit is ruim 30% hoger. Het nieuwe moyenne is dus 0,782 en het nieuwe te maken 29. Hij heeft van de 4 partijen 2 partijen gewonnen, één met een gespeeld moyenne van 0,678 (13% hoger dan 0,599) en één met een gespeeld moyenne van 0,755 (26% hoger). De laatste partij wordt gecorrigeerd. Oorspronkelijke uitslag was: speler maakt zijn 25 te maken caramboles in 33 beurten, tegenstander maakte 25 van zijn 27 te maken caramboles. Dus uitslag was 12-9. Nieuwe uitslag wordt 8-11, aangezien de speler 25 caramboles heeft gemaakt , wat 86% is van het nieuw te maken aantal van 29 caramboles is, dus 8 punten. De andere winstpartij en de twee verliespartijen blijven ongewijzigd.

 1. Arbitrage

De arbiter dient hardop en duidelijk te tellen. Tijdens de door hem/haar te tellen partij neemt hij/zij in geval van twijfel een bindende beslissing. In geval van wangedrag kan de arbiter na diverse waarschuwingen en in overleg met de teamleider/wedstrijdleiding een speler (of speelster) diskwalificeren. De arbiter dient het spel van nabij te volgen, zodat deze het spel het beste kan overzien, dit conform de spelregels, echter zonder de tegenspeler het zicht op het spelverloop hinderlijk te belemmeren. Wanneer situaties de speler storen kan deze op correcte wijze de arbiter vragen hem op te laten treden. Bij nog 5 caramboles (libre) of nog 3 caramboles (3-banden) moet dit de betreffende speler duidelijk gemaakt worden (zie spelregels). A.U.B mobieltje tijdens de partij uit. Inspeeltijd is vastgesteld op 3 minuten per speler.

 1. Verkeerde bal

Bij het spelen met de verkeerde bal dient de arbiter de carambole af te tellen en zegt: “touché verkeerde bal”. Wanneer dit ontdekt wordt na 1 of meerdere gemaakte caramboles wordt dat aantal gemaakte caramboles genoteerd en komt de tegenstander aan tafel. Alleen de tegenspeler mag de arbiter daarop wijzen. Uit sportiviteit mag een speler ook zijn directe tegenstander waarschuwen dat hij met de verkeerde bal dreigt te spelen.

De arbiter is neutraal en de beslissing is bindend. Indien een speler van de eigen vereniging, wel of niet opgesteld of actief als arbiter, meldt dat de speler de ‘verkeerde’ bal dreigt te spelen, dan wordt desbetreffende speler afgeteld en gaat de beurt per direct over naar de tegenstander.

 1. Puntenverdeling

Er wordt elke speelronde 4 wedstrijden gespeeld. Een gewonnen partij levert 12 punten op. Bij remise: 11 punten voor beide. Bij verlies krijgt een speler 1 punt per gemaakte 10% van zijn te maken caramboles, naar beneden afgerond. Uit te rekenen met een rekenmachine of  met behulp van de Belgisch-systeem-punten-tabel, welke ook is terug te vinden in het programmaboekje.

 1. Wedstrijdformulier

Als wedstrijdformulier mag zowel een door de federatie verstrekt formulier gebruikt worden, als een uit Biljartpoint geprint wedstrijdformulier waarop de moyennes en te maken caramboles al staan ingevuld (klik op het uitslag icoontje in het speelschema voor de betreffende wedstrijd). Na een wedstrijd dient het volledig ingevulde wedstrijdformulier door beide teamleiders gecontroleerd en ondertekend te worden. De thuisspelende teamleider geeft een kopie van het formulier mee aan de teamleider van het uitspelende team, of het uitspelende team maakt een foto van het wedstrijdformulier in geval het Biljartpoint-formulier is gebruikt. De teamleider van het thuisspelende team moet het ondertekende wedstrijdformulier, plus de bijbehorende tellijsten, minstens twee weken bewaren. Tevens dient in Biljartpoint het resultaat zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur na de wedstrijd te worden ingevoerd.  Eventuele gebeurtenissen dienen op het wedstrijdformulier, en als opmerking in Biljartpoint, vermeld te worden. Bij het ontbreken van een uitslag in Biljartpoint volgt na 48 uur een automatische waarschuwing. Niet, niet compleet of niet binnen 72 uur  inleveren wordt, met toepassing van art.21, bestraft met een boete en/of aftrek van punten per overtreding.

De aanvoerder van het uitspelende team moet, nadat de uitslag in Biljartpoint beschikbaar is, deze op basis van zijn kopie-wedstrijdformulier controleren. Reclameren omtrent de uitslag is mogelijk tot zaterdag 18:00 uur van de speelweek waarin de wedstrijd is gespeeld.

 1. Tellijsten

De teamleider van het thuisteam dient de ingevulde tellijsten minsten tot twee weken na de wedstrijd te bewaren. In geval van reclamatie omtrent de uitslag door het uitspelende team, kan de competitieleider vragen deze tellijsten op te sturen.

 1. Strafbepalingen

Het bestuur is bevoegd tot het treffen van strafmaatregelen tegen teams, verenigingen of individuele teamspelers, in de vorm van: het in mindering brengen van wedstrijdpunten, het verloren verklaren van één of meerdere wedstrijden, een mondelinge of schriftelijke waarschuwing, en/of berisping, een geldboete en/of een administratieve heffing van ten hoogste 100 euro, of een combinatie van een en ander. Ook kan een schorsing worden opgelegd of uitsluiting van de competitie voor ten hoogste 24 maanden. Tegen deze of andere beslissingen van het bestuur kan alleen door het secretariaat van een vereniging of door de teamleider (of de bestrafte persoon) en alleen schriftelijk, eventueel per e-mail, verweer worden gevoerd.

 1. Spelregels

De wedstrijden dienen te verlopen volgens de spelregels verbonden aan de competitie van Biljartfederatie De Ronde Venen.

 1. Wisselbeker

De beschikbare wisselprijs teamkampioen wordt eigendom wanneer deze 3x achtereen  is gewonnen of wanneer 5x wisselend dezelfde club heeft gewonnen. Verder zijn er prijzen voor de eerste drie teams en 1 prijs voor de kortste partij libre van dat seizoen. Bij gelijk eindigen beslist het moyennepercentage betreffende die partijen. Tevens is er 1 prijs libre voor degene die in 1 beurt de hoogste serie zet, gerekend naar het percentage van zijn (of haar) te maken caramboles. Hierdoor zijn de kansen gelijk voor lage en hoge spelers. Nieuwe, nog te herziene, spelers kunnen geen rechten ontlenen aan enige prijs.

 1. Wedstrijdvorm en kampioenschap

In de competitie is het team dat de meeste punten behaald heeft volgens het Belgisch systeem kampioen. Bij een gelijk aantal punten telt het carambole percentage zoals dat ook door Biljartpoint in de competitiestand wordt weergegeven.


Sinds het seizoen 2013-2014 wordt er gespeeld in twee divisies. In de competitie spelen de teams tweemaal tegen elkaar; eenmaal thuis en eenmaal uit. De winnaar van de 1e divisie is Algemeen teamkampioen van De Ronde Venen. Het team dat in de 1e divisie onderaan eindigt, degradeert automatisch naar de 2e divisie. De winnaar van de 2e divisie wordt de kampioen van die divisie, en promoveert automatisch naar de 1e divisie. De als nummer 2 en 3 geëindigde teams van de 2e divisie spelen, aan het einde van de competitie, ieder één wedstrijd tegen respectievelijk de nummers twee en drie van onder van de 1e divisie. De twee winnaars van deze vier barragewedstrijden gaan naar c.q. blijven in de 1e divisie. De verliezers gaan/blijven in de 2e divisie. Bij een gelijke stand is het onderling resultaat in het barragedeel beslissend.

Barragewedstrijden worden beschouwd als een finale en zijn vergelijkbaar met een PK-finale. Dat houdt in dat de spelers niet zelf hoeven te tellen en schrijven. Tellen en schrijven wordt door de gastheer/vrouw verzorgd.

Een treffen tussen de teams uit de 1e divisie en de 2e divisie heet bekercompetitie, dat is het derde deel van de gehele competitie waaruit een aparte winnaar ontstaat. De teams spelen één keer tegen elkaar, waarbij het bestuur vooraf bepaald welk team een uit- of thuiswedstrijd speelt. Na afloop van de halve competitie speelt het hoogst geëindigde eerste-divisie-team tegen het hoogst geëindigde tweede-divisie-team. De winnaar van deze bekerfinale partij is de bekerwinnaar. Bij een gelijke stand beslist het totaal team-moyenne-percentage, zowel bij de bepaling van de twee finalisten als in de finale zelf.

In een extra ledenvergadering van 2014 werd besloten om de competitie 2014-2015 weer te doen verspelen als in 2013-2014 het geval was.

In de algemene ledenvergadering van 2016 werd besloten om de competitie 2016-2017 ook weer te spelen als de voorgaande jaren.

In de algemene ledenvergadering van 2017 werd wederom besloten om de competitie 2017-2018 te spelen als de voorgaande jaren, en tevens werd besloten om in komende jaren bij een inschrijving van minstens 16 teams voortaan altijd in twee divisies te spelen. Ook werd besloten om voortaan als opening van een nieuw seizoen een wedstrijd gespeeld zal worden tussen de algemeen kampioen van het voorgaande jaar en de bekerwinnaar van het voorgaande jaar om de Cor Scholte trofee.


In de algemene ledenvergadering van 2022 werd besloten om vanwege het geringe aantal teams in het seizoen 2022-2023 in één divisie te spelen zonder een bekercompetitie. Het seizoen zal gesplitst worden in twee halve competities, waarbij na de eerste helft de teams weer met nul punten beginnen. De kampioen van de eerste competitiehelft (de ‘winterkampioen’) komt uit tegen de kampioen van de tweede competitiehelft (de ‘voorjaarskampioen’) in een wedstrijd om het algemeen kampioenschap.

 1. Prijsuitreiking

In dit seizoen wordt een zogenaamd ‘Open PK Libre DRV’ gespeeld terwijl de Algemene Ledenvergadering (ALV) reeds gehouden is. De Algemeen kampioen is tijdens de ledenvergadering dus nog niet bekend. De prijsuitreiking zal dan ook plaatsvinden na afloop van de ‘Open PK Libre DRV’, waarna het seizoen afgesloten wordt met een eindfeest.

Loading