1. Algemene bepalingen
 1. Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking en praktische vertaling van de bepalingen in de, op 24-8-1990 opgemaakte, statuten van de Biljartfederatie De Ronde Venen.
 2. Leden en spelers worden geacht kennis te hebben van de bepalingen in de statuten, het Huishoudelijk reglement en alle overige reglementen van de federatie. 
 1. Leden, (team)spelers en hun verplichtingen
 1. Leden van de federatie zijn biljartverenigingen, die als zodanig door de federatie zijn toegelaten.
 2. De (spelende) leden van een biljartvereniging worden in dit reglement met (team)spelers aangeduid.
 3. Zowel de biljartverenigingen als de spelers zijn verplicht de statuten en alle reglementen van de federatie, evenals alle in diens jaarlijkse ledenvergadering genomen besluiten, ten volle en te allen tijde na te (doen) leven.
 1. Communicatie
 1. De biljartverenigingen zijn verplicht alle gewenste adresgegevens (telefoonnummer, postadres,  e-mailadres) van hun verantwoordelijke contactpersoon (en diens vervanger) te leveren aan het secretariaat van de federatie en die actueel te houden.
 2. Uitnodigingen voor vergaderingen worden digitaal verzonden naar de betreffende contactpersoon, die verantwoordelijk is voor verspreidingen en bespreking binnen de eigen vereniging.
 3. Door de federatie wordt een eigen website (www.biljartfederatie.nl) uitgebracht, dienende als PR orgaan. Daar zijn ook alle reglementen terug te vinden. De formele berichtgeving naar leden, teamleiders en locatie-eigenaren vindt plaats via email.
 4. Voorafgaande aan het speelseizoen brengt de federatie een Programmaboekje uit, waarin de indeling van de competitie en van de persoonlijke kampioenschappen is opgenomen. Alle informatie is ook via de website te benaderen. Voor de definitieve programmering en uitslagen wordt gebruik gemaakt van het programma Biljartpoint.
 5. Berichtgeving over en ten behoeve van de competitie en de persoonlijke kampioenschappen geschiedt via email naar de teamleiders en via de website van de Biljartfederatie.
 6. De gegevens in Biljartpoint zijn altijd bepalend. Alle relevante informatie zal ook op de website van de federatie worden vermeld.
 1. Bestuur
 1. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf personen, die door de ledenvergadering worden gekozen uit kandidaten, zijnde geregistreerde (team)spelers. Alleen de voorzitter wordt door de vergadering in functie gekozen, de overige functies worden in en door het bestuur onderling verdeeld.
 2. De voorzitter representeert het bestuur van de federatie, verzorgt de algemene PR, heeft de leiding van (bestuurs-)vergaderingen en stelt na overleg met het bestuur de agenda van vergaderingen vast.
 3. De secretaris voert de correspondentie van de federatie en is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de vergaderingen. Na goedkeuring door het bestuur worden de notulen van de ledenvergadering via email naar de teamleiders ter kennis gebracht van alle geregistreerde spelers. De secretaris maakt ieder jaar een jaarverslag, verricht overige administratieve werkzaamheden en beheert het archief van de federatie.
 4. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de federatie en legt daarover jaarlijks rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering. Incidentele betalingen, groter dan honderd euro, behoeven vooraf de goedkeuring van de meerderheid van het bestuur. Een door de ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks, voorafgaande aan de ledenvergadering, de boeken en financiële bescheiden.
 5. Overige werkzaamheden, zoals de competitieleiding, de organisatie van persoonlijke kampioenschappen of andere toernooien en evenementen, de redactie van de website, de PR inzake wedstrijden, enzovoort, worden onderling in het bestuur verdeeld, waarbij er geen bezwaar is tegen eventuele dubbelfuncties.
 6. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af, doch mag zich meteen weer herkiesbaar stellen.
 1. Ledenvergadering
 1. In het voorjaar van ieder jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur is bevoegd en, indien vijf of meer leden (verenigingen) dit gezamenlijk verlangen, verplicht tot het beleggen van een ledenvergadering binnen een termijn van vier weken.
 2. Tot zes weken voor de jaarlijkse ledenvergadering worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld om van belang zijnde voorstellen in te dienen. Deze worden dan door het bestuur van een preadvies voorzien. Voorstellen en preadviezen worden bij de definitieve uitnodiging voor de vergadering gevoegd.
 3. Pas ter vergadering ingebrachte voorstellen kunnen door de voorzitter, als te belangrijk voor een snelle beslissing, terzijde worden gelegd. Over de voorstellen van de leden en/of het bestuur wordt met meerderheid van stemmen (de helft plus één) besloten.
 1. Stemmen en stemrecht
 1. Alleen de leden (biljartverenigingen) hebben stemrecht, hetgeen door hen gedelegeerd kan worden aan teamleden die onder hen ressorteren.
 2. Per deelnemend team van de betreffende biljartvereniging kunnen twee stemmen worden uitgebracht.
 3. Stemmen geschiedt middels het opsteken van kaarten, die voor de aanvang van de vergadering en aan de hand van de presentielijst aan de stemgerechtigde personen worden uitgereikt.
 4. Over personen wordt te allen tijde schriftelijk gestemd.
 1. Materiaal en speelomstandigheden
 1. De verenigingen dienen zorg te dragen dat hun thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden op schone, goed onderhouden biljarttafels.
 2. Tachtig centimeter boven de tafel dienen twee lampen (boven acquitstippen A en C één lamp) te zijn aangebracht, welke een gelijkmatig wit licht uitstralen en die een totale lichtsterkte hebben van minimaal 150 watt (1500 lumen).
 3. Er moet gespeeld worden met kwalitatief goede ballen, die tenminste éénmaal per jaar door nieuwe exemplaren worden vervangen.
 4. De verenigingen kiezen uitsluitend voor een locatie waarin de Tabakswet wordt nageleefd. Dit betekent dat er nooit binnen, laat staan in de buurt van de biljarttafel(s) gerookt wordt. Bij overtreding hiervan kan het federatiebestuur tot bestraffing overgaan.
 1. Status en wijziging reglement
 1. De statuten zijn te allen tijde bindend. Geen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement mag dus in strijd zijn met de statuten.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de ledenvergadering geschieden met gewone meerderheid van stemmen.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 7 mei 2012 en 28 april 2014

Voorzitter,                                 Secretaris,

A.M.J. Doezé                            H. Bak

          

 

Loading